Dzisiaj jest:
Menu:

Nadzór i doradztwo BHP i P.POŻ.
W RAMACH DORADZTWA PROPONUJEMY:
 •     zaplanowanie i rozmieszczenie w obiekcie sprzętu pożarniczego oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, itp.
 •     kompleksową obsługę techniczną obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, w tym organizację i koordynację ćwiczeń mających na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji
 •     zabezpieczanie przeciwpożarowe zaplecza i placów budowy, w tym prac pożarowo niebezpiecznych np. spawalniczych
 •     zabezpieczanie przeciwpożarowe imprez masowych, spotkań, giełd i wystaw
 •     pomiary specjalistyczne urządzeń i instalacji (elektrycznych i odgromowych)
 •     szkolenia pracodawców, kadry zarządzającej i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy i BHP
 •     opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 •     prowadzenie postępowania powypadkowego
 •     opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej, technicznej i budowlanej przez uprawnionych rzeczoznawców,
 •     przygotowanie budynków do odbiorów przez Państwową Strażą Pożarną,
 •     opracowanie analiz zagrożenia pożarowego i wybuchem w budynkach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem ewakuacji,
 •     opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (specjalność : budynki biurowe, centra handlowe, banki, stacje paliw, szkoły, przedszkola)
 •     opracowanie scenariusza pożarowego dla budynków
 •     opracowanie instrukcji technologiczno-ruchowej dla obiektów produkcyjnych i magazynowych w zakładach przemysłowych i laboratoriach,
 •     inne nietypowe opracowania i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP

Przykład zakresu usług w obszarze nadzoru i doradztwa

1.    Kontrola bieżącego stanu ochrony przeciwpożarowej obejmująca:

-    ocenę bieżącego funkcjonowania systemów i urządzeń przeciwpożarowych
              system sygnalizacji pożarowej SSP,
              dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,
              urządzenia oddymiające,
              przeciwpożarowe klapy odcinające,
              drzwi i bramy przeciwpożarowe,
              stałe urządzenia gaśnicze,
              instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
              hydranty i zawory hydrantowe,
              inne urządzenia przeciwpożarowe
-    sprawdzenie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
-    sprawdzenie rozmieszczenia gaśnic,
-    sprawdzenie rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa
       ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki przeciwpożarowe
-    sprawdzenie dojazdów pożarowych i dostępu do budynku,
-    sprawdzenie dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
-    sprawdzenie dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych i pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej, gazowej, kominowej
-    sprawdzenie sposobu składowania materiałów palnych,
-    sprawdzenie przestrzegania przepisów ppoż. przez najemców i ich pracowników
     ( znajomość postanowień i procedur zawartych w  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu )

Powyższe czynności będą realizowane w trakcie  kontroli  wykonywanych ……..  razy w roku.

2.    Inne czynności obejmujące:

-    określanie podstawowych kierunków i sposobów zabezpieczenia ppoż.,
-    inicjowanie wdrażania nowoczesnych systemów zabezpieczeń ppoż.,
-    prowadzenie informacji naukowo-technicznej w zakresie ochrony ppoż.,
-    konsultacje i czynności wymagające uzgodnień rzeczoznawców,
-    prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracowników Zleceniodawcy,
-    prowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Najemców, pracowników ochrony obiektu i serwisu technicznego,
-    analizowanie wydanych decyzji PSP i innych organów kontroli zewnętrznej,
-    analizowanie stanu ochrony ppoż. w obiektu i ocenę realizacji wewnętrznych zarządzeń z zakresu ochrony ppoż.
opracowywanie i aktualizacja dokumentów o charakterze wewnętrznym z zakresu ochrony ppoż.
-    kontrole lub wizyty dodatkowe ( np. obecność przy kontrolach PSP ), w tym realizowane w ciągu 24 godzin,
-    opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zgodnej z wymogami Rozp. MSWiA z 07.06.2010 r.
-    współpracę przy przeprowadzeniu ćwiczeń PSE polegających na praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji,
-    wydawanie pisemnych opinii oraz konsultowanie projektów przebudowy lub modernizacji obiektu w zakresie spełnienia wymagań ochrony ppoż. wymagające uzgodnień rzeczoznawców,
-    inne prace z zakresu ochrony ppoż. zlecone przez Zleceniodawcę, w tym wymagające dodatkowej wizyty Zleceniobiorcy w obiekcie,

3.     Sprawy BHP

Zapewniamy:
-    Szkolenia  wstępne i okresowe w zakresie BHP
-    Analizę i ocenę ryzyka zawodowego
-    Przeglądy i kontrolę stanowisk pracy
-    Udział w dochodzeniach powypadkowych
-    Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
-    Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
-    Analizy okresowe stanu BHP w firmie
-    Kontrole: kompleksowe, doraźne i problemowe
-    Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
-    Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
-    Uczestnictwo w pracach Komisji BHP